Algemene verkoopsvoorwaarden

Deze verkoopsvoorwaarden worden beschouwd als gelezen en goedgekeurd door de huurder.

 

Gegevens verhuurder HOT TOPIC foodstudio: Blekerijstraat 30/001 – 9000 Gent, België

tel: Sarah Ghijselinck: +32 473 24 22 56 – Casimir De Kimpe: +32 472 26 95 37

ondernemingsnummer: BE0707 931 833 – rekeningnummer: IBAN BE26 7360 5460 7529

 

De algemene voorwaarden zijn van kracht nadat de huurder (die de reservering heeft voltooid via het online reservatie systeem of via mail contact heeft gehad) van de verhuurder (HOT TOPIC, Sarah Ghijselinck & Casimir De Kimpe) de goedkeuring van zijn reservering heeft ontvangen. De te huren food studio is gelegen aan de Blekerijstraat 30/001, 9000 Gent in België en maakt deel uit van de onderneming HOT TOPIC VOF. De toegang is uitsluitend voor de verhuurder en huurder van de studio. De studio bestaat uit één ruimte die ter beschikking wordt gesteld na een overeenkomst tussen huurder en verhuurder.

Huurperiode

Een huurperiode bestaat uit het aantal door de huurder gereserveerde uren. De huurperiode wordt door de huurder aangegeven via het online boekingssysteem door middel van het aanklikken van de gewenste tijdsblokken waarna deze worden geblokkeerd of via een overeenkomst op e-mail. De huurperiode geldt voor een minimum van 2 uur voor de kookstudio en een minimum van 4 uur voor de fotostudio, dit is inclusief eventuele basisuitleg, opstellen van de belichting, opstellen van de personen of producten en eventuele visagie.

Reservatie

De reservatie is pas definitief en zal dus ook aangegeven worden in de publieke agenda, nadat de verhuurder (en huurder) het bewijs van betaling van het gehele huurbedrag heeft ontvangen. Het invullen én doorsturen van een reservatie formulier door de huurder wordt door de verhuurder enkel beschouwd als aanvraag. Wanneer de betaling in het reservatiesysteem is afgerond ben je zeker van je reservatie. Wanneer het invullen van de gegevens nog niet afgerond is blijft de gekozen tijdsblok gereserveerd voor de huurder tot de betaling is afgerond of de reservatie geannuleerd wordt. Alles wordt bevestigd via een e-mail na reservatie.

Prijzen

Tenzij anders vermeld in e-mail of offerte, zijn alle prijzen die door HOT TOPIC worden vermeld exclusief btw en andere door de overheid verplichte belastingen. Onkosten voor aankoop of huur van specifieke apparatuur die moet worden gebruikt voor de opdracht zijn exclusief en worden tevens aangerekend na overleg met de opdrachtgever. De in de offertes vermelde prijzen en levertijden zijn prijsindicaties en levertijd indicaties. Zij worden ter goeder trouw en zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Betreffende de kosten voor afgelegde kilometers met betrekking tot de uitgevoerde opdracht wordt altijd een kilometervergoeding van € 0,36/km aangerekend. Eventuele opdrachtkosten zoals verplaatsingskosten, speciale verzendingskosten, etc. zullen bovenop de prijzen aangerekend worden tegen kostprijs. Aanpassingen of aanvullingen of extra zaken die buiten de vooropgestelde offerte of werkuren vallen zullen worden aangerekend aan een uurtarief van 70€ na overleg met de opdrachtgever.

Betaling / Laattijdige of wanbetaling van facturen

De betaling kan enkel via overschrijving gebeuren. Het rekeningnummer staat vermeld op de algemene voorwaarden. Indien er een factuur is opgemaakt en niet tijdig wordt betaald wordt dit automatisch doorgestuurd naar onze advocaten.

De waarborg

De waarborg wordt automatisch toegevoegd bij de online betaling voor het huren van de food studio. Deze waarborg wordt door de verhuurder aan de huurder teruggestort na het gezamenlijk nazicht van het pand plus het aanwezige materiaal én in het geval niets ontbreekt én er geen beschadigingen zijn vastgesteld. Indien er toch beschadigingen worden vastgesteld of er zaken ontbreken, wordt de waarborg door de verhuurder ingehouden. De huurder verklaart zich tevens akkoord met het feit dat herstellingswerken, reparaties aan materiaal of de aanschaf van nieuw materiaal voor zover deze nodig zijn om de continuïteit van de werking van de fotostudio of kookstudio te garanderen, meteen worden uitgevoerd of zullen plaats vinden. Er zal in dat geval niet gewacht worden op het verslag van expertise en eventuele tegen-expertise.

De annulatie van een huurperiode

De annulatie van een huurperiode wordt enkel en alleen terugbetaald indien ze wordt gemeld binnen de periode tot minimum 5 werkdagen voor de dag van de reservatie. Zoniet wordt 50% aangerekend. Minimum 48 uur op voorhand annuleren is aan 100% betalen. Hiervan wordt in geen enkel geval afgeweken. In het tijdig afzeggen van een huurperiode zal het gehele huurbedrag door de verhuurder worden teruggestort op het rekeningnummer dat door de huurder werd gebruikt om de betaling uit te voeren voor de oorspronkelijke boeking. De verhuurder draagt geen verantwoordelijkheid voor het niet kunnen plaatsvinden van het effectieve gebruik van de studio door de huurder. Indien de huurder de studio niet gebruikt voor de volledige afgesproken duurtijd van de huurperiode zal het verschil niet worden terugbetaald door de verhuurder.

Onderhoud

De huurder zal de ter beschikking gestelde ruimte gebruiken als een goede huisvader en deze in een goede staat houden. De ruimtes mogen enkel gebruikt worden als fotostudio of kookstudio. Er zullen geen activiteiten gehouden worden die storend zijn voor de andere gebruikers, of op enige manier schade aanbrengen aan het gebouw of de inrichting, zonder de aard of de bestemming ervan te veranderen en het bij het einde van de overeengekomen huurperiode terug te geven in perfecte staat zoals hij of zij deze heeft aangetroffen bij aanvang. Indien de huurder de studio aan het einde van de huurperiode niet in een nette staat oplevert, dan is de huurder verplicht om tevens de schoonmaakkosten te betalen van € 30,- ex btw per uur. De gemeenschappelijke ruimtes, inclusief de keuken dienen na gebruik altijd proper achtergelaten worden en moeten vrij toegankelijk blijven voor de andere gebruikers. De huurder moet alle herstellingen die krachtens de wet, de gebruiken of de overeenkomst ten laste van de huurder zijn onmiddellijk en op zijn kosten uitvoeren. De huurder is verplicht alle gewone maatregelen te treffen die schade aan het gehuurde goed kunnen voorkomen (bv. sluiten van de deuren, niet afdekken van warmtebronnen, niet met scherpe voorwerpen op de studiovloer krassen, niet roken of vuur maken binnenin het pand noch apparaten gebruiken die werken op basis van een vlam, het materiaal die er beschikking wordt gesteld gebruiken waarvoor het dient, geen afval in de toiletten gooien, waterkranen sluiten indien niet in gebruik, geen gaten maken in de wanden, enz.). De huurder dient vòòr gebruik van de apparatuur deze te controleren op aanwezigheid en op beschadiging. Als bij die controle blijk is van beschadiging of vermissing, dient dit door de gebruiker vooraf gemeld te worden. Indien er vooraf geen gebreken zijn gemeld zullen alle geconstateerde vermissingen en beschadigingen na gebruik door die huurder, voor rekening van die huurder komen.

Aanpassingen aan het interieur of de infrastructuur

Het is de huurder verboden het gehuurde goed te veranderen, te verbouwen of te gebruiken voor een ander doeleind dan het maken van foto- en video-opnames of eten te bereiden zonder voorafgaande schriftelijke toelating van de verhuurder. Kleine werken van louter inwendige schikking vallen niet onder dit verbod (bv. verplaatsen van meubilair of statieven). Elke verandering, verbouwing of nieuwe bouw zonder uitzondering, uitgevoerd met of zonder de toestemming van de verhuurder, wordt van rechtswege en zonder vergoeding eigendom van de verhuurder, die vrij blijft ze te behouden of te doen verdwijnen, zo in de loop als bij het einde van de huur.

Aansprakelijkheid

De huurder is aansprakelijk voor diefstal en beschadiging van de beschikbaar gestelde apparatuur, de faciliteiten en het gebouw. De huurder erkent bij akkoord verklaring van deze Algemene Voorwaarden, ook namens alle andere tijdens de huurperiode aanwezige personen en dieren, de aansprakelijkheid van het gehuurde. Tevens verklaart de huurder daarmee te beschikken over de benodigde vaardigheden voor het professioneel gebruik van het gehuurde en de omgeving. Voor gebruik van apparatuur dient de huurder deze te controleren op aanwezigheid en beschadigingen. Wanneer iets afwezig is of beschadigd is, wordt dit vooraf gemeld door de huurder. Indien voorafgaand aan de huurperiode hiervan geen melding wordt gedaan, worden na afloop van de huurperiode alle geconstateerde ontbrekende zaken en beschadigingen doorgerekend aan de huurder. De huurder laat de studio achter zoals hij deze heeft aangetroffen bij aanvang. Zonder schriftelijke toestemming van de verhuurder mag niets uit de foodstudio geleend of meegenomen worden door de huurder. HOT TOPIC kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het feit dat mensen ziek worden van eventuele voedselvergiftigingen, dit valt onder geen beding op de verantwoordelijkheid van de huurder.

Verzekeringen, diefstallen, beschadiging

De huurder verklaart bij akkoord gaan met de Algemene Voorwaarden. De gebruiker dient de waarde van de persoonlijke goederen die in de werkplek aanwezig zijn zelf en voor eigen rekening te verzekeren en tevens te beschikken over een BA verzekering. De huurder dient beschadigingen en vermiste voorwerpen 100% te vergoeden, op basis van nieuwwaarde of herstelwaarde, ongeacht zijn polisvoorwaarden. Verlies en diefstal worden onmiddellijk gemeld aan de politie.

Verlenging van de huurperiode

Indien de huurder de foodstudio langer nodig heeft dan de gereserveerde periode én de fotostudio of kookstudio is beschikbaar in de uren daaropvolgend, dient de verlenging ter plekke betaald te worden naar het op dat moment geldende tarief (zie website). Contante betaling of betaling via Payconiq by Bancontact is mogelijk.

Overmacht

In geval van overmacht is HOT TOPIC niet gehouden haar verplichtingen jegens de huurder na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de huurder geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Bij slechte weersomstandigheden sneeuw, ijs kan enkel vrijstelling verkregen worden van de annuleringskosten indien de wegen op het moment van uw reservatie er gevaarlijk of onberijdbaar bijliggen.

Algemene huisregels:

1. De studio mag door de huurder enkel gebruikt worden voor fotografie- of videodoeleinden, kookdoeleinden of vergaderaangelegenheden.

2. De huurder is onvoorwaardelijk verantwoordelijk voor iedereen die hij of zij voor zijn opdracht toegang verleent tot de fotostudio/kookstudio met inbegrip van de binnenkoer voor de fotostudio/kookstudio. Zowel personen als dieren.

3. Roken en het gebruik van illegale drugs is niet toegestaan in de fotostudio en het hele gebouw waar de fotostudio zich in bevindt, inclusief de binnenkoer voor de fotostudio/kookstudio.

4. De algemene voorwaarden zijn van kracht wanneer nadat huurder en verhuurder akkoord zijn gegaan met de reservering.

5. De huurder wordt geacht de algemene voorwaarden te hebben gelezen en aanvaard. Onderverhuring en overdracht van huur zonder de schriftelijke toestemming zijn verboden.

Slotbepalingen

De interpretatie en implementatie van deze Algemene Voorwaarden valt uitsluitend onder de wetten van België. Informatie die door HOT TOPIC als vertrouwelijk wordt gemarkeerd, zal door de huurder altijd als vertrouwelijk worden behandeld en omgekeerd. De ontvanger van vertrouwelijke informatie zal deze informatie alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor de informatie werd verstrekt. In het geval dat één van de bepalingen op enig moment ongeldig of niet-afdwingbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen van kracht. HOT TOPIC is ten allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen, respectievelijk aan te passen zonder instemming van haar huurder, doch met de verplichting deze wijzigingen schriftelijk ter kennis te brengen.